mvo

Istimewa Elektro is zich zeer bewust van haar positie als bedrijf in de maatschappij. Als landelijke speler en asset manager op gebied van Infra & Water maken we verschil. Wij zijn een kenniscentrum op gebied van Infra & Water. Wij willen daarom het behalen van een gezond financieel rendement combineren met het leveren van toegevoegde waarde voor de medewerkers, het milieu en de maatschappij, voor nu en in de toekomst. Derhalve maakt “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (MVO) integraal onderdeel uit van de missie, visie en strategie van de onderneming.

MILIEU

CO2-Prestatieladder
Reductie van de uitstoot van CO2 is inmiddels één van de hoogste prioriteiten geworden van overheden op alle niveaus. Organisaties gelieerd aan de overheid en commerciële bedrijven volgen deze ontwikkeling inmiddels in rap tempo.

Istimewa Elektro heeft zich tot doel gesteld haar prestaties op het gebied van reductie van CO2 uitstoot continu te gaan verbeteren. Daartoe heeft Istimewa Elektro zich in 2013 laten certificeren voor trede drie van de CO2 prestatieladder uitgegeven door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Deze prestatieladder is een door ProRail ontwikkeld instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Om de CO2 uitstoot van het bedrijf te bepalen is een CO2-footprint opgesteld over het jaar 2011. Deze footprint dient als basis voor het CO2-reductiebeleid van Istimewa Elektro. De CO2 footprint en de CO2-reductie doelstellingen zijn weergegeven in het Energie Management Plan van Istimewa Elektro.

Niveau 5
In februari 2015 heeft Istimewa Elektro zich kunnen laten certificeren voor Niveau 5 van de prestatieladder, het hoogste niveau van deze certificering!
CO2-Bewust Certificaat Niveau 5 versie 3.0
Projecten met gunningsvoordeel

KETENANALYSE

Eén van de eisen hiervoor is het opstellen van een ketenanalyse. In 2018 hebben we een nieuwe ketenanalyse gedaan, dit keer gericht op de kabels die het meest gebruikt worden in onze projecten. Hieruit kwam een conclusie die vertelde waar we het beste onze kabels konden kopen om het minst CO2 uitstoot in de hele keten, zoals productie, vervoer en recycling.
Klik hier voor: De ketenanalyse

Reductiemogelijkheden
Ten aanzien van Scope 3 emissies zijn reductiedoelstellingen van Istimewa Elektro weergegeven in het document CO2-Reductie Plan Scope 3.

KETENINITIATIEVEN

Bij keteninitiatieven werken producenten, leveranciers, werkgevers, werknemers of organisaties, samen aan duurzame projecten.

Istimewa Elektro is aangesloten als partner bij Duurzame Leveranciers. De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die willen investeren in duurzaamheid. Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares, Strukton, Antea Group en Sweco. Het platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen en voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt.

Ook heeft Istimewa Elektro een bijdrage geleverd in het project Getijdencentrale in de Oosterscheldekering in Zeeland (GOSK). In het consortium achter dit project zijn naast de bouwer, Tocardo, de volgende bedrijven aangesloten: Istimewa Elektro, Huisman, Hillebrand, Structon, Mammoet, Rijkswaterstaat, Zeeuwse Milieu Federatie, Provincie Zeeland en de Europese Unie. Als extra bijdrage heeft Istimewa Elektro een specifiek budget ter beschikking gesteld. 

STIMULAR MILIEUBAROMETER

Ook is Istimewa aangesloten bij de Milieubarometer van de stichting Stimular. De Milieubarometer is een online instrument waarmee bedrijven en organisaties hun milieuprestatie en CO2-footprint meten en verbeteren. Een belangrijke doelstelling van Stimular is het verspreiden van kennis over Duurzaam Ondernemen, afval- en emissiepreventie, energiebesparing en milieuzorg.

DUURZAME OPLOSSINGEN

Istimewa Elektro kan duurzame oplossingen bieden op het gebied van:

AFVALSTROMEN

Registratie en beheersing van onze afvalstromen vindt nauwgezet plaats en is geborgd in de procedures van ons kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de ISO-Norm 9001. Afvalstoffen en -materialen worden gescheiden afgevoerd/verwerkt.
Milieubelastende en gevaarlijke stoffen Bij de keuze van materialen en middelen wordt steevast gestreefd naar de oplossing welke het minst belastend is voor mens en milieu.
De voorraad gevaarlijke en milieubelastende stoffen welke opgeslagen moet worden, wordt zo klein mogelijk gehouden. Indien toch noodzakelijk worden deze stoffen in een speciaal daartoe ingerichte ruimte met speciale voorzieningen bewaard.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID MEDEWERKERS

Voor Istimewa Elektro is de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers prioriteit nummer 1. Met als basis de wettelijke normen en richtlijnen zoals ISO 9001, ARBO, VCA-P, NEN 3140, ATEX e.d. wordt een actief beleid gevoerd om het bewustzijn van de organisatie op het vlak van veiligheid op het hoogst denkbare niveau te houden middels opleiding en training, veiligheidsinstructies, toolbox meetings en evaluatie sessies.

PERSONEELSBELEID

Vanuit de overtuiging dat haar personeel het belangrijkste kapitaal van de onderneming vormt, voert Istimewa Elektro een actief personeelsbeleid dat medewerkers stimuleert en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de functie en het bedrijf.
Als werkgever onderhoud Istimewa Elektro tevens intensieve contacten met opleidingsinstituten in de regio.

Stork Vlissingen

Sinds 2007 is Istimewa Elektro onderdeel van Stork, ze zijn online ook te vinden als Stork Vlissingen. Al is dat een naam die ze niet actief voeren. De bestaande bedrijfsnaam 'Istimewa' is namelijk veel bekender in de regio Zuid-West Nederland.